image_pdfimage_print

FinSolar selvitti aurinkovoimaloiden kiinteistöverotusta. Ohessa veroasiantuntijan selvitys aiheesta:

Aurinkovoimalat kiinteistöverotuksen kohteena:

Aurinkovoimalat ovat kiinteistöverotuksen kohteena joko osana rakennusta tai rakennelmaa tai itsenäisinä rakennelmina (kiinteistöverolain 2 §). Valtiovarainministeriö antaa vuosittain päätökset rakennusten jälleenhankinta-arvon laskentaperusteista. Asetuksessa on säädetty eri rakennustyyppien jälleenhankinta-arvon määrä korjattuna ylös- tai alaspäin eri ominaisuuksien perusteella. Aurinkovoimala tai aurinkopaneelit ei ole yksi näistä tekijöistä. Näin ollen rakennuksen seinään tai katolle asennettu aurinkovoimala ei vaikuta ko. rakennuksen jälleenhankinta-arvoon, eikä näin ollen myöskään siitä perittävän kiinteistöveron määrään. Sähkövarustus tosin korottaa vapaa-ajan asunnon jälleenhankinta-arvoa, mutta merkitystä ei ole sähkön tuotantotavalla. Aurinkosähkön vaikutus vapaa-ajan asunnon jälleenhankinta-arvoon on sama kuin esim. aggregaatilla tuotetulla sähköllä tai verkkovirralla.

Itsenäiset (oman tukirakenteensa varassa maan tai veden pinnalle kiinteästi asennetut ja paikallaan pidettäväksi tarkoitetut) aurinkovoimalat ovat rakennelmina kiinteistöveron piirissä. Kiinteistöveron piiriin kuuluu myös niiden maapohja.

 

Jälleenhankinta-arvo:

Jälleenhankinta-arvo on Valtiovarainministeriön asetuksessa rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista säädetty kaavamainen arvio tietyn rakennus- tai rakennelmatyypin keskimääräisistä rakennuskustannuksista eli siitä paljonko vastaavan uuden rakennuksen tai rakennelman pystyttäminen maksaisi.

Rakennelman jälleenhankinta-arvona pidetään 75 % vastaavan rakennelman rakennuskustannuksista (Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista (1062/2014) 21 § 1 momentti). Aurinkovoimaloiden rakennuskustannuksista ei ole selvitystä, joten muun selvityksen puuttuessa voidaan käyttää ko. aurinkovoimalan rakennuskustannuksia. Jälleenhankinta-arvoa määritettäessä ei kuitenkaan oteta huomioon koneiden ja laitteiden osuutta. Verohallinnon käsityksen mukaan aurinkopaneeli ja sen toimintaa liittyvät laitteet ja mahdolliset aurinkopaneelin suuntaa koneellisesti muuttavat moottorit ja niiden ohjainlaitteet ovat kiinteistöveron ulkopuolisia koneita tai laitteita. Näin ollen kiinteistöveron piiriin jäisi lähinnä perustukset ja tukirakenteet. Jälleenhankinta-arvo olisi siis 75 % näiden rakennuskustannuksista (sisältää materiaalin ja työn osuuden).

Verotusarvo saadaan vähentämällä jälleenhankinta-arvosta vuosittaiset ikäalennukset. Ikäalennus on lailla varojen arvostamisesta verotuksessa säädetty arvio tietyn rakennus- tai rakennelmatyypin keskimääräisestä kulumisesta aiheutuvasta arvonalentumisesta. Välittömästi ydinvoimalaitostoimintaa palvelevan rakennuksen tai rakennelman ja tuulivoimalaitokseen kuuluvan rakennuksen ja rakennelman vuotuinen ikäalennus on 2,5 % (laki varallisuuden arvostamisesta verotuksessa (1142/2005) 5 luvun 30 § 1 momentin kohdat 5 ja 6). Aurinkovoimalasta ei ole vastaavia säädöksiä. Ottaen huomioon ikäalennusten tarkoitus alentaa rakennelman arvoa keskimääräistä kulumista vastaavalla määrällä ja aurinkovoimalan tukirakenteissa käytetyn teräksen kestävyys, voisi em. 2,5 %:n vuotuinen ikäalennus sopia aurinkovoimaloillekin. Ikäalennus lasketaan aina jälleenhankinta-arvosta, joten I vuonna alennus on 2,5 % jälleenhankinta-arvosta, II vuonna 5,0 %, III vuonna 7,5 %, jne…

 

Veroprosentti:

Kiinteistöverolain 14 §:n 1 momentin mukaan kunnanvaltuusto voi määrätä erikseen veroprosentin, jota sovelletaan voimalaitokseen sekä ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokseen kuuluviin rakennuksiin ja rakennelmiin. Pykälän toisessa momentissa on vesi- ja tuulivoimalaitosten kohdalla rajoitus, jonka mukaan vesi- ja tuulivoimalaitokseen, jonka nimellisteho on enintään 10 megavolttiampeeria, sovelletaan kuitenkin yleistä kiinteistöveroprosenttia. Aurinkovoimaloiden kohdalla ei kuitenkaan ole vastaavaa nimellistehoon perustuvaa rajoitusta, vaan kaikkiin voimalaitoksena pidettäviin aurinkovoimaloihin sovelletaan erillistä voimalaitosprosenttia, mikäli se on kunnassa käytössä.

Voimalaitoksiin sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia, mikäli kunnanvaltuusto ei ole päättänyt erikseen voimalaitoksiin sovellettavasta veroprosentista.

Voimalaitoksina pidetään kaikenlaatuisia sähkövoimaa tuottavia laitoksia. Pelkästään tuotantolaitoksen prosessin sisäisiä tarpeita palvelevaan sähköntuotantoyksikköön ei kiinteistöverotuksessa sovelleta voimalaitosprosenttia. Rakennuksen tai rakennelman veroprosentti määräytyy sen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan, joten esim. aurinkopaneelien asentaminen rakennuksen katolle ei vaikuta rakennuksen veroprosenttiin.

 

Aurinkovoimalan maapohjaan sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia.