image_pdfimage_print
PSVuores-talo
Tampereen Vuores-talon aurinkosähköjärjestelmä

Suomalaisilla kunnilla on useita keinoja edistää aurinkoenergian markkinoita ja käyttöönottoa. Tässä kymmenen toimenpidettä, joilla kunnat voivat edistää investointeja:

1. Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet
Kunnianhimoiset päästövähennys-, energiaomavaraisuus- ja uusiutuvan energian tavoitteet edistävät aurinkoenergiahankintoja. Esimerkki: HINKU-kuntien tavoitteet

2. Aurinkoenergian huomioiminen kaavoituksessa, maankäyttösopimuksissa ja tontinluovutusehdoissa

Alueiden ja kiinteistöjen suunnitteluvaiheessa on tärkeää luoda edellytykset aurinkoenergian hyödyntämiselle. Aurinkoenergia tulee ottaa huomioon suunnittelussa kolmella tasolla:

  • Kaavoituksessa voidaan suunnata rakennusten katon lappeet lounas-etelä-kaakko -suuntaan, mikä mahdollistaa auringon säteilyn optimaalisen hyödyntämisen. Lisäksi on tärkeää ehkäistä puiden ja muiden rakennusten varjostukset. Esimerkki: Aurinkotonttien asemakaavoitus Oulussa, suunnitteluohje 2014
  • Maankäyttösopimuksilla ja tontinluovutusehdoilla voidaan velvoittaa energiatehokkaaseen rakentamiseen ja aurinkoenergian käyttöön. Esimerkki: Turun Skanssin alueen tontinluovutusehdot
  •   Suunnitteluvaatimuksilla ja -suosituksilla sekä laatutavoitteilla voidaan ohjata rakennusalueen suunnittelijat mahdollistamaan aurinkoenergian hyödyntäminen. Esimerkki: Jyväskylän Kankaan Laatuaapinen maisemasuunnittelijoille, arkkitehdeille, insinööreille ja valaistussuunnittelijoille.

3. Aurinkoenergian vapauttaminen toimenpideluvan piiristä 
Aurinkoenergiajärjestelmien lupakäytännöt vaihtelevat kunnittain merkittävästi. Joissakin kunnissa lupaa ei vaadita, kun toisissa edellytetään asennukselta toimenpidelupa. Maksullisen toimenpideluvan edellyttäminen voi vaikeuttaa, viivyttää ja estää investointien toteuttamista etenkin pk-yrityksissä ja omakotitaloissa. Toimenpideluvan hakemisen viemä aika ja siten kokonaiskustannukset ovat suuria suhteessa investoinnin rahamäärään. Rakennuksen pinnan myötäisesti asennetut aurinkopaneelit ja -keräimet olisikin hyvä vapauttaa rakennus- ja toimenpidelupien hakemisesta tavallisella asemakaava-alueella pk-seudun kaupunkien esimerkin mukaan. Esimerkki: Vantaan kaupungin rakennusjärjestys, kohta 21 a §, sivu 10.

4. Kannattavien aurinkoenergian investointikohteiden kartoitus
Systemaattinen kunnan kiinteistöjen aurinkoenergia- ja energiatehokkuuspotentiaalin arviointi auttaa löytämään ja priorisoimaan kannattavat kohteet. Kartoituksen pohjalta voidaan asettaa tavoitteeksi, että kaikki yli 3-5 prosentin vuosituoton investoinnit toteutetaan.  Energiatehokkuus- ja aurinkoenergiainvestointeja kannattaa toteuttaa yhtä aikaa, koska se parantaa investoinnin kokonaistuottoa. Lisätietoja: uusiutuvan energian kuntakatselmus. Esimerkkejä kuntien katselmuksista ja rakennusten aurinkoenergiapotentiaalin kertovista karttapalvelusta:

5. Omien aurinkoenergiainvestointien toteuttaminen
Kunnan itse tekemät aurinkoenergiainvestoinnit ovat kenties paras tapa edistää aurinkoenergiaa. Näin tuetaan paitsi energiaomavaraisuutta, myös paikallista työllisyyttä, sillä aurinkoenergian kotimaisuusaste on korkea. Kunnan omien budjettivarojen lisäksi aurinkoenergiahankintoja voi toteuttaa mm. leasing-rahoituksella tai pitkäaikaisella energian ostosopimuksella. Esimerkiksi Kuntarahoitus tarjoaa erittäin edullista rahoitusta kuntien energiainvestointeihin. Aurinkovoimalan rahoituksen, ylläpidon ja huollon voi ulkoistaa järjestelmän toimittajalle. Kätevä tapa hankkia aurinkosähköä on osallistua yhteiskilpailutukseen ja kimppahankintaan. Esimerkki: Kuntahankinnat Oy:n ja Suomen ympäristökeskuksen aurinkosähkövoimaloiden yhteiskilpailutus ja leasing-puitesopimus. Lisätietoja: FinSolar hankintaohjeet

6. Aurinkovoimaloiden hankkiminen yleisökohteisiin
Kunta voi edistää laajempaa aurinkoenergian tunnettuutta hankkimalla voimaloita julkisiin tai kuntalaisten käyttöön tarkoitettuihin rakennuksiin, kuten kouluihin, päiväkoteihin, museoihin tai kirjastoihin. Aurinkoenergia voi myös parantaa kaupungin ja sen yksiköiden imagoa. Esimerkkejä: Oulun kirjaston aurinkosähkövoimala ja Helsingin Sakarinmäen koulukeskuksen aurinkolämpöä sisältävä hybridivoimala

7. Nollaenergiarakentaminen
Aurinkoenergia on kustannustehokas keino saavuttaa lähes nollaenergiarakentamisen tavoitteita. Kunta voi edistää aurinkoenergian käyttöönottoa ottamalla itselleen kansallisia säännöksiä tiukemmat rakentamisen energiatehokkuustavoitteet. Uutta rakennusprosessia voi aluksi kehittää jossain tietyssä rakennustyypissä ennen käytännön laajentamista kaikkeen rakentamiseen. Lisätietoja ja esimerkki: Vantaan lähes nollaenergiapäiväkoti -konsepti.

8. Maan ja kattojen tarjoaminen aurinkoenergian tuotantoon nimelliskorvauksella
Kunta voi tarjota omien rakennusten kattoja tai maa-alueita aurinkoenergiajärjestelmän rakentajille tai kiinteistöjen vuokralaisille erittäin edullisilla ja pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. Vuokratason voi asettaa niin alhaiseksi (esim. 1 eur/kW/v), että katon tai maan käyttö on hyvin edullista. Oikein asennettu aurinkojärjestelmä ei vahingoita kattoa, joten kattojen tarjoaminen aurinkoenergian hyödyntämiskäyttöön edullisilla sopimuksilla on matalan riskin keino tukea paikallista uusiutuvan energian tuotantoa.

9. Markkinavuoropuhelutilaisuuksien järjestäminen aurinkoenergiahankintojen edistämiseksi
22042015kokous4Ennakoiva markkinavuoropuhelu tarkoittaa sitä, että ennen aurinkoenergiajärjestelmien hankkimista järjestetään keskustelutilaisuuksia, joihin kutsutaan alan yrityksiä ja asiantuntijoita esiintyjiksi ja osallistujiksi. Näin kunta voi saada paremmin tietoa tarjolla olevista ratkaisuista, palveluista ja hankinnan mielekkäistä toteutustavoista.  Kunnat voivat myös järjestää tilaisuuden avoimena niin, että aurinkoenergian hankkimisesta kiinnostuneet asukkaat ja yritykset voivat myös tulla mukaan. Markkinavuoropuhelu auttaa hankinnan suunnittelussa ja laatimaan järkeviä tarjouspyyntöjä. Liian tarkkaan tai väärin rajattujen tarjouspyyntöjen takia esimerkiksi mitoituksessa voidaan päätyä taloudellisesti kannattamattomiin ratkaisuihin. Lisätietoja: Motivan hankkijan viestintäopas ja esimerkki: FinSolar-hankkeen kuntatyöpajat

10. Energiayhteisöhankkeiden edistäminen
Kunta voi toimia asukkaiden ja yritysten yhteisöenergiahankkeiden edistäjänä tarjoamalla omia tonttejaan aurinkosähkön siirtämiseksi rakennuksesta toiseen. Sähköjohdon saa vetää tontin rajan yli rakennuksesta toiseen, mikäli toisiinsa rajautuvat tontit ovat kunnan omistamia tai samalla taholle vuokraamia. Tällainen järjestely voi mahdollistaa esimerkiksi vuokratalo-, yrityspuisto- tai toimistotaloalueelle yhteisvoimalan perustamisen. Usein kaupungeissa on vierekkäin useampi rakennus, joista vain yhden katolla on optimaaliset olosuhteet aurinkopaneeleille. Isomman voimalan rakentaminen yhden rakennuksen katolle on usein myös kustannustehokkaampaa, kuin usean pienen voimalan rakentaminen vierekkäisten rakennusten katoille.

Asukkaiden energiaosuuskunnat ja taloyhtiöt eivät saa puhtaan energian investointeihin valtion energiatukea eikä kotitalousvähennystä. Näin ollen olisi perusteltua, että kunnat tarjoaisivat investointitukea energiayhteisöille aurinkoenergiahankintojen ja muiden energiatehokkuusremonttien edistämiseksi.

Tekijät: Karoliina Auvinen ja Lotta Liuksiala
Päivitetty: 10.10.2017