Suomeen tarvitaan kansallinen hajautetun energian kehitysohjelma

FinSolar-hankkeen tavoitteena on ollut kasvattaa aurinkoenergian liiketoimintaa ja investointeja Suomessa. Verkostossa mukana olleiden yritysten toiveiden pohjalta hankkeen toimenpidesuositus on:

Kansallinen hajautetun energian kehitysohjelma

Suomen on tärkeää olla taloudellisesta näkökulmasta kansainvälisessä energiamarkkinoiden kehityksessä ja kasvumarkkinoilla mukana. Aurinkoenergian kansainvälinen liiketoimintapotentiaali on erittäin suuri. Bloombergin energiakatsauksen mukaan vuoteen 2040 mennessä energiaan investoidaan satoja miljardeja euroja, josta suurin osa aurinkoenergiaan. IEA:n mukaan noin puolet globaaleista sähköinvestoinneista kohdentuu lähivuosina aurinko- ja tuulivoimaan. Myös uusiutuvan lämmön ja liikennepolttoaineiden markkinat kasvavat, mutta sähköä maltillisemmin johtuen mm. halvasta öljyn hinnasta. 

Yritykset tarvitsevat referenssejä menestyäkseen kansainvälisillä markkinoilla

Suomessa toimii aurinkoenergia-alalla noin sata yritystä. Joukossa on lukuisia vientiyrityksiä sekä vientitoimintaan pyrkiviä uusia pk-yrityksiä.  Liiketoiminnan kehitys keskittyy monilla yrityksillä parhaillaan palveluihin ja uusiin hajautetun energiantuotannon sovelluksiin, kuten hybridienergiaratkaisuihin ja aurinkoenergian digi-sovelluksiin. 

Aurinkoenergia-alalla toimivien yritysten ensisijainen toive on kotimarkkinoiden kasvu. Referenssit ovat edellytys vientimarkkinoilla menestymiseen ja helpottavat pääomarahoituksen saamista sijoittajilta. Jotta toimiala pystyy houkuttelemaan pääomaa sijoitusten muodossa, hallituksen tulisi minimoida sijoitusten poliittiset riskit ja luoda ennustettava investointiympäristö.

Referenssejä yritysten vientiponnistelujen tueksi

Kansallisen kehitysohjelman tavoitteena olisi konkreettisesti synnyttää laajassa mittakaavassa yrityksille referenssejä kotimaahan ja vientimaihin. Kysynnän lisääminen luo myös innovatiivista energiayrittäjyyttä. Demonstraatioiden edistäminen mahdollistaisi Smart Grid-teknologiapilottien ja uusien hajautettujen ratkaisujen kokeiluprojektien toteuttamisen. Toimivat kotimarkkinat auttaisivat uusien kotimaisten tuotteiden saattamista kansainvälisille markkinoille. Kehitysohjelman lähtökohdaksi tulisi asettaa kansallinen aurinkoenergian lisäystavoite, kuten 1 TWh aurinkosähköä ja 5 TWh aurinkolämpöä vuoteen 2020 mennessä. Ohjelmassa tulisi toteuttaa seuraavia toimenpiteitä:

  • luoda aurinkoenergialle ym. uusiutuvalle energialle ennustettava investointiympäristö taloudellisilla ohjauskeinoilla, joilla varmistetaan aurinkoenergian ja muun uusiutuvan energian hintakilpailukyky vaihtoehtoisiin, ympäristölle vahingollisiin energiamuotoihin verrattuna.
  • vähentää käyttöönoton esteitä ja byrokratiasta aiheutuvia kustannuksia,
  • kehittää rahoitusmalleja viennin edistämiseksi
  • tarjota korotettua 40 %:n investointitukea uuden energiateknologian lisäksi hankkeille, joissa pilotoidaan perinteisiä teknologioita uudella tavalla yhdistäviä järjestelmäsovelluksia. Esimerkiksi alueellisille aurinkolämpöä sisältäville hybridilämpölaitoksille tulisi olla tarjolla korotettu demonstraatiotuki, koska sellaisia ei ole Suomeen vielä rakennettu suuressa mittakaavassa.

Kansainvälinen menestys edellyttää laajaa yhteistyötä kotimaassa

Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen on toimijoille haastavaa niihin liittyvän kehittyvän yritystoiminnan ja teknologian, poliittisen päätöksenteon sekä markkinoiden epävarmuuden vuoksi.

Ilman poliitikkojen ja julkishallinnon tukea puhtaan energian teknologia- ja palveluyritysten kasvu ja kansainvälinen menestyminen voivat jäädä vaatimattomaksi. Kehitysohjelma tulisi toteuttaa poliitikkojen, julkishallinnon, tutkijoiden ja elinkeinoelämän yhteistyönä. Voimia yhdistämällä puhtaan energian kansainvälisestä liiketoimintapotentiaalista voidaan hyötyä Suomessa. 

Kirjoittaja: DI Karoliina Auvinen

Päivitetty: 31.1.2016

Lähteet:

Bloomberg Energy Finance. 2015. Saatavissa: https://www.bnef.com/dataview/new-energy-outlook/index.html

IEA. 2015. Medium-Term Renewable Energy Market Report. Saatavissa: https://www.iea.org/Textbase/npsum/MTrenew2015sum.pdf

IEA. 2014. Technology Roadmap – Solar Photovoltaic Energy. Saatavissa: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/TechnologyRoadmapSolarPhotovoltaicEnergy_2014edition.pdf

Alireza Aslani. 2014. Evaluation of Renewable Energy Development in Power Generation – System Dynamics Approach for the Nordic Countries. Saatavissa: http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-534-3.pdf