Hyväksyykö lainvartijat hyvityslaskennan?

Aurinkosähkön hyödyntäminen kannattaa mittarin takana

Tällä hetkellä aurinkosähköä on taloudellisesti järkevintä hyödyntää Suomessa omassa käytössä, koska sähkömittarin taakse kytketyn aurinkovoimalan tuotanto vähentää ostosähkön määrää samaan tapaan kuin perinteinen sähkön säästäminen.

Jokaisessa taloyhtiön asunnossa on oma sähkömittaus, jonka perusteella laskutetaan energiaperusteiset siirtomaksut, sähköverot ja myynnin osuus. Jos mittarin takana säästetään tai tuotetaan omaa energiaa, ei siitä makseta siirtoa, veroja tai myynnin osuutta. Tuotannon siirrosta jakeluverkkoon veloitetaan sähköntuotannon energiamäärään perustuvaa siirtomaksua noin 0,07 senttiä kilowattitunnilta.

Aurinkosähkön hyödyntäminen on nykyisin hankalaa taloyhtiön asukkaille

Aurinkosähkön hyödyntäminen taloyhtiöiden asunnoissa ei ole tällä hetkellä kannattavaa ilman mittarointimuutoksia. Verkkoyhtiöiden sähkömittarien fyysinen asennustapa estää aurinkosähköjärjestelmän kytkemisen asukkaiden käyttöön taloyhtiöissä niin, että siirtomaksut ja verot voitaisiin välttää.

Taloyhtiön asukkaat voivat periaatteessa hyödyntää aurinkosähköä nykyisin kahdella tavalla:

 1. jokaiselle asukkaalle rakennetaan oma voimala, joka kytketään asunnon omaan sähkömittariin kuten omakotitaloissa, tai
 2. takamittaroinnilla, jossa verkkoyhtiön sähkömittarit vaihdetaan taloyhtiön omiin sähkömittareihin ja taloyhtiön asukkaat siirtyvät yhden sähkösopimuksen alle.

Kumpikin vaihtoehto on kallis ja käytännössä hankala. Taloyhtiöissä jokaisen asunnon osalta invertterin hankkiminen ja johdotusten vetäminen maksaa merkittävästi suhteessa paneeliston kokoon. Aurinkovoimalat ovat sitä edullisempia, mitä suurempia ne ovat.

Toisaalta, verkkoyhtiöiden sähkömittarien vaihtaminen taloyhtiön asukkaiden omiin sähkömittareihin ei ole teknisesti eikä kokonaistaloudellisesti järkevää, koska asukkaat ovat jo kertaalleen maksaneet verkkoyhtiön älykkäät sähkömittarit. Lisäksi mittarointimuutos edellyttää taloyhtiön osakkailta yksimielistä päätöstä, joka on käytännössä hyvin vaikea saavuttaa.

Haasteet ratkaisisi taloyhtiön hyvityslaskentamalli (tutustu malliin tarkemmin linkin takana).

Kustannustehokas ratkaisu taloyhtiön asukkaille on yhteinen aurinkovoimala

Taloyhtiöiden asukkaiden yhteisvoimalaan tulee vain yksi invertteri ja johdotukset yhteen taloyhtiön mittariin. Siitä tuotanto voidaan jakaa asukkaille taloyhtiön kiinteistöverkon kautta älykkäiden sähkömittarien datan hyödyntämiseen perustuvan hyvityslaskentamenetelmän avulla.

Hyvityslaskennassa voimalan tuotanto jaetaan osakkeiden omistussuhteessa asunnoille. Jos tuotanto ylittää osakkaiden kulutuksen, lasketaan kiinteistöverkon ylijäämä aurinkosähkön tuotannoksi jakeluverkkoon.

Mahdollistaako lainsäädäntö hyvityslaskentamenetelmän? – Saako taloyhtiöissä yhdistää aurinkosähkön älykkääseen mittaukseen?

Lainsäädäntö ei nykyisin käsittele suoranaisesti älykkäiden sähkömittarien dataan perustuvia energiayhteisöpalveluja. Älykkäät sähkömittarit, aurinkosähkövoimalat, sähköautot, kuluttajien kysyntäjousto ja sähkömittareiden dataan perustuvat kuluttajien IT-laskentapalvelut ovat verrattain uusia ilmiöitä energiantuotantojärjestelmässä ja -lainsäädännössä.

Kiinteistön sisäistä hyvityslaskentamallia ei tulkita tällä hetkellä lainsäädännön hyväksymäksi mittausmenetelmäksi. FinSolar-hankkeessa selvitetään, millaisella mallilla taloyhtiön asukkaat voisivat hyödyntää aurinkosähköä taloudellisesti kannattavammalla ja lainsäädännön hyväksymällä tavalla. Alla pientuotantoon ja hyvityslaskentaan liittyviä kysymyksiä ja lainsäädäntöä, joiden tulkintaan haetaan selkeytystä:

 • Pitääkö taloyhtiön kiinteistöverkon sisällä tuotetusta ja kulutetusta sähkön pientuotannosta maksaa sähköverot? Kun…
  • Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta, Sähkön verottomuus 7 § (24.4.2015/501):  Valmisteverotonta ja huoltovarmuusmaksutonta on sähkö: … 7) jonka pientuottaja on tuottanut ja jota ei luovuteta sähköverkkoon.
 • Saako verkkoyhtiö sähkömittarien datan pohjalta määrittää taloyhtiön käyttöpaikoille hyvityslaskentamenetelmällä sähkönkulutus- ja -tuotantotiedot sähkön, siirron ja verojen laskutusta varten? 
  • Jos ei, niin miten määritellään menetelmä verkkoyhtiön sähkömittarin omistuksen siirtämiseksi taloyhtiön asukkaille? Onko hyvityslaskennan sijaan toivottavaa yhteiskunnallisesti, että verkkoyhtiöiden mittarit alkavat siirtyä yksittäisten käyttöpaikkojen sijaan kiinteistöjen tonttien rajoille?
 • Saako jakeluverkkoyhtiö tarjota taloyhtiöille aurinkosähkön hyvityslaskentaa maksullisena palveluna?
  • Sähkömarkkina-asetus 5 §): Siirtomaksuksi ei katsota lisäpalveluista veloitettuja maksuja. Tässä pykälässä tarkoitetaan lisäpalvelulla siirtopalvelua täydentäviä erillisiä suoritteita sekä palvelua, joka ylittää tasoltaan Suomessa jakeluverkoissa yleisesti noudatettavan palvelutason.
  • Sähkömarkkinalaki 24 §: Verkkopalvelujen myyntihintojen ja -ehtojen sekä niiden määräytymisperusteiden on oltava tasapuolisia ja syrjimättömiä kaikille verkon käyttäjille. …Kuluttajille suunnatut myyntiehdot on lisäksi esitettävä selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, eikä niihin saa sisältyä sopimusten ulkopuolisia esteitä kuluttajien oikeuksien toteutumiselle. Verkkopalvelujen hinnoittelun on oltava kokonaisuutena arvioiden kohtuullista.
 • Ovatko taloyhtiön asukkaat pientuottajina nykyisin tasapuolisessa asemassa omakotitalojen asukkaisiin nähden?
  • Sähkömarkkinalaki 24 §, Verkkopalvelujen myyntiehtoja ja hinnoittelua koskevat yleiset säännökset: Verkkopalvelujen myyntihintojen ja -ehtojen sekä niiden määräytymisperusteiden on oltava tasapuolisia ja syrjimättömiä kaikille verkon käyttäjille.
 • Voitaisiinko säännösten tulkinta pitäisi päivittää niin, ettei vero- ja siirtomaksun taseraja kulje taloyhtiössä verkkoyhtiön yksittäisissä mittareissa vaan kiinteistöverkon ja jakeluverkon liityntäpisteessä? Vaikka hyvityslaskentamallissa aurinkosähköä kulkee mittarien läpi, sähkö kuitenkin pysyy taloyhtiön kiinteistöverkossa niin kauan, kun asuntojen kulutus ylittää aurinkosähkövoimalan tuotannon. Hyvityslaskenta todentaa, kuinka paljon aurinkosähkön tuotannosta täsmää taloyhtiön hyvityslaskentapalvelussa mukana olevien asukkaiden kulutukseen. Laskenta on myös mahdollista aina todentaa ja tarkistaa jälkikäteen, koska laskenta perustuu mittarien mittausdataan.

Kirjoittaja:
FinSolar taloyhtiökokeilun hankejohtaja ja -tutkija, DI
Karoliina Auvinen
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Yhteystiedot: karoliina.auvinen@aalto.fi, puh. 050 4624727

PS. Lähetä palautetta jos lista on puutteellinen, niin lisään kysymyksiä ja pykäliä hankkeen selvityslistalle!

Päivitetty: 12.4.2017

Lisää aiheesta:
Lähteet:
image_pdfimage_print