image_pdfimage_print

Tampereen kaupunki suunnittelee aurinkoenergiainvestointeja

FinSolar järjesti yhdessä Tampereen kaupungin kanssa työpajan aurinkoenergiainvestoinneista. Kokouksen fokuksessa oli erilaiset vaihtoehdot investoinnin hankintaan ja rahoittamiseen. Tilaisuuteen osallistui FinSolar verkoston yrityksiä, erityisesti rahoituksen osaajia, sekä kaupungin työntekijöitä eri sisäisistä organisaatioista.

Tampere on osoittanut aktiivisuutta aurinkoenergiainvestoinneissa. Kaupunki on tutkinut aurinkoenergiateknologian potentiaalia mm. pilotoimalla järjestelmän Luhtaan päiväkotiin. Myös hyviin kannattavuusprosentteihin yltänyt Vuores-talon aurinkoenergiajärjestelmä on toteutettu Tampereella.

Tampereen kaupungin ECO2 hankkeen Elina Seppänen esitteli kaupungin kokemuksia ja suunnitelmia aurinkoenergiainvestointeihin.

FinSolar -hankkeen päällikkö Karoliina Auvinen kertoi hankkeen tarjoamasta tiedosta rahoitus- ja hankintamalleihin liittyen.

Daniel Eriksson esitteli Kuntarahoituksen tarjoamia rahoitusvaihtoehtoja.

Esa Areva kertoi Salo-Solar Oy:n tarjoamasta energian ostosopimus-mallista voimaloiden hankintaan.

Joukon Voima esitteli joukkorahoituksen lisäarvoa aurinkohankinnoissa.

Lisätietoja työpajasta: lotta.liuksiala@aalto.fi

 

Kuinka energiainvestoinnit vaikuttavat kiinteistöjen arvoon?

Kamppi 22.5.FinSolarin 27.5. järjestämässä työpajassa selvitettiin energiainvestointien vaikutusta kiinteistöjen arvoon.

Kiinteistötalouden professori Seppo Junnila kertoi kiinteistön arvonmuodostuksen lainalaisuuksista. Kiinteistösijoittajien kannalta vuokrattavuus tai myytävyys on ensiarvoisen tärkeää. Tässä konferenssipaperi aiheesta:

Junnila et al. (2014) Assessment of Financial and environmental potential of a real estate energy efficiency investment

Mikko Jalas kertoi kiinteistömarkkinoiden suhtautumiseen energiainvestointeihin kaukolämpö- ja maalämpöpumppu-esimerkkien avulla.

Energiajärjestelmäinvestointien tekemisen kynnys madaltuu kun kiinteistön omistaja vaihtuu. Tämän vuoksi kiinteistönvälittäjillä voisi olla suurempi rooli energiainvestointien kasvattamisessa. Tällä hetkellä välittäjillä ei kuitenkaan vielä ole kokemusta aurinkoenergiajärjestelmistä. Verkon kiinteistövälityssivustotkaan eivät muutamaa poikkeusta lukuunottamatta ota huomioon energiajärjestelmien merkitystä kiinteistön hankinnassa.

Lisätietoja:

Mikko Jalas ja Lotta Liuksiala, Aalto (etunimi.sukunimi@aalto.fi)

Aurinkoenergia kiinteistön arvon määrityksessä

FinSolar kokouksessa 27.5.2015 käsiteltiin aurinkoenergian vaikuktusta kiinteistön arvon määritykseen. Alla muistiinpanot kokouksesta.

Seppo Junnila – Energiatehokkuus ja uusiutuva energia kiinteistömarkkinoilla

PSAlanurmon kouluKiinteistösijoituksessa tärkeimpänä arvoa määrittävänä kriteerinä on sijainti. Sijainnilla on suurin vaikutus vuokrattavuuteen tai myytävyyteen, joiden perusteella kiinteistö saa arvonsa. Tästä syystä saman energiasäästö investoinnin tai energiantuotantoinvestoinnin arvo voi olla erilainen vaikka se säästäisi tai tuottaisi saman määrän energiaa. Arvoon vaikuttaa ennen kaikkea se, miten investointi lisää kohteen vuokrattavuutta tai myytävyyttä.

Lisäinvestointien tekeminen kiinteistöön perustuu päätökselle: investoidaanko tähän kiinteistöön vielä vai ajetaanko se alas? Aurinkoenergiainvestointia on mahdollista käyttää indikaattorina, että kiinteistöä ei olla ajamassa alas.

Aikajänne kiinteistösijoittamisessa 10 vuotta, jossa ajassa investointien tulee todistaa tuottavuutensa. Investoijan logiikkana on kasvattaa omistuksensa arvoa, joka puolestaan määräytyy kiinteitön vuokrattavuuden tai myytävyyden perusteella. Kärjistettynä pelkällä rakennuksella ei ole mitään arvoa, vaan arvo syntyy ja on aina vain suhteessa kiinteistömarkkinaan.

Uusiutuvan energian vaikutuksesta asunnon arvoon myytäessä ei ole valmistunut tutkimuksia. Yhdysvalloissa aurinkopaneelit tuovat noin 6% markkinapreemion. Toisin sanoen, aurinkopaneeleihin voi investoida jopa 6% asunnon myyntihinnasta, jotta myyntihetkellä saa vielä paneelien arvon verran takaisin.

Aurinkoenergia mielletään osaksi energiatehokkuusinvestointeja. Aurinkovoimalaan investoinnin arvonmuodostus voidaan määritellä kahdella tavalla: 1. Aurinkovoimala osana kiinteistön arvoa tai 2. Aurinkovoimalan arvontuotanto erillisenä hyötynään. Jälkimmäiseen vaihtoehtoon perustuvat monet liiketoimintamallit. Asset stripping -toimintamallissa erotetaan kiinteistöön kuuluvat osat (kuten aurinkovoimalat) omaksi arvontuottokokonaisuudekseen.

Paikalliseen hajautettuun tuotantoon liittyy kysymys optimoinnin mittakaavaasta. Suomessa optimointia voidaan tehdä joko kiinteistörajan sisällä tai sitten koko valtakunannverkon tasolla. Junnilan mukaan tarvitaan näiden kahden kokoluokan väliin mittakava, jossa voidaan tehdä tuotannon ja kulutksen optimointia muutaman kymmenen tai sadan kiinteistön tasolla. Esimerkiksi Japanissa kokoluokkana on usein ”community” joka muodostuu noin sadasta auto+talo yhdistelmästä, jotka toimivat tuottajina ja varastoina omassa verkossaan. Kuluttajat ovat sähkön tuottajia ja myyjiä. Tämä edellyttää, että verkkoyhtiön on määriteltävä, mikä on toimitusvarmuuden hinta.

Toinen Japanista nostettu esimerkki on verkko, jossa sähkönkulutus ja tuotanto on irrotettu paikkasidonnaisuudesta. Junnila kuvasi ajatusta sillä, että verkkoon avataan käyttäjälle oma putki. Toisin sanoen kukin käyttäjä voi ostaa tai itse tuottaa sähköä missä vain ja kuluttaa sitä missä vain. Ääriesimerkkinä jopa junalla matkustaessa matkustaja voi käyttää omaa sähköä. Sähköautot tulevat myös purkamaan sähköverkon monopoliasemaa, sillä ne toimivat paitsi varastona, myös välineenä siirtää sähkön käyttöpaikkaa.

 

Mikko Jalas – Tutkimuksia pientalomarkkinoilta, fokuksessa maalämpöpumput

Maalämpöpumput olivat samassa vaiheessa kuin aurinkoenergia nyt on kymmeniä vuosia sitten. Katsomalla maalämmön historiaa näkyy, että sanomalehtikirjoittelun sävy on vaihdellut kriittisen ja positiivisen välillä. Pumppujen myyntimäärät ovat nousseet ennen kuin ne ovat saaneet runsaan mediahuomion osakseen.

Maalämpöpumppujen perusteella voi arvioida aurinkoenergian käyttäytymistä. Tosin teknologioiden erilaiset myyntiargumentit (maalämmöllä parempi kannattavuus) saattavat vaikuttaa suuresti markkinakäyttäytymisen logiikkaan. Kannattavuusargumentin sijan, aurinkoenergiaa pidetään laatutekijänä, joka viestii nykyaikaisesta rakennuksesta.

Energiajärjestelmäinvestointien tekemisen kynnys madaltuu kun kiinteistön omistaja vaihtuu. Tämän vuoksi kiinteistönvälittäjillä voisi olla suurempi rooli energiainvestointien kasvattamisessa. Tällä hetkellä välittäjillä ei kuitenkaan vielä ole kokemusta aurinkoenergiajärjestelmistä. Myöskään välityssivustot eivät vielä tunnista tällaista energiajärjestelmää; OPKK:lla on ainoana aurinkoenergia hakukriteeriensä joukossa.

 

 

Aurinkoenergiaa Helsingin kouluihin!

24.4.2015

FinSolar -hanke järjesti yhteistyössä Helsingin kaupungin virastojen kanssa työpajan, jossa pohdittiin vaihtoehtoisia malleja hankkia aurinkoenergiaa.

Tilaisuuden aloitti FinSolar hankkeen vetäjä Karoliina Auvinen, joka esitteli FinSolar hankkeen sekä tuloksia kunnallisten hankintamallien selvityksestä. Esityksessä avattiin, miten aurinkoenergiahankinnan voi hoitaa taloudellisesti kannattavasti. Mitä eri vaihtoehtoja aurinkoenergian hankintaan ja rahoitukseen kunnilla on? Katso myös Helsingin kaupungin hankintapolku aurinkoenergiainvestoinneissa täältä.

Tilaisuuden kohokohtana Helsingin Ressun peruskoulut oppilaat esittivät projektinsa, jossa tavoitteena on hankkia koulun katolle aurinkosähkövoimala.

Sirpa Eskelinen Helsingin kaupungin rakennusvirastosta kertoi Aurinkolahden koulun aurinkojärjestelmästä. Hän myös kuvasi Helsingin kaupungin kannalta lupaavimpia hankinta- ja investointimalleja.

Arkkitehti Pirjo Pekkarinen-Kanerva Helsingin kaupungilta esitteli rakennusmääräysten reunaehtoja energian pientuotantoon rakennuksissa.

Lisätietoja: lotta.liuksiala@aalto.fi

FinSolar kutsui rahoittajat keskustelemaan aurinkoenergiasta

Aalto-yliopiston FinSolar järjesti 11.3. työpajan aurinkoenergiasta kiinnostuneille investoreille. Mukana oli edustajia mm. pankki-sektorilta, kiinteistösijoituksesta sekä yksityisiltä rahoitusmarkkinoilta.

PSFinnwind15

Aurinkoenergia on lyhyessä ajassa nostanut kannattavuuttaan suuresti järjestelmien hintojen tippumisen myötä. Aurinkoenergia nähtiin matalan riskin investointina, jossa ostetun energian hintaa sidotaan pitkälle aikavälille eteenpäin. Tehdyn investoinnin jälkeen auringolla tuotettu energia on ilmaista, koska järjestelmien hoitokulut ovat hyvin alhaisia ja järjestelmät säilyttävät tuotantotehonsa hyvin. Sijoitetun pääoman tuoton arvioitiin tietyin reunaehdoin asettuvan välille 5-10%.

Aurinkoenergia tarjoaa mahdollisuuksia, joita on syytä arvioida aina kiinteistötyypin mukaan. Voisiko aurinkoenergiaa käyttää jäähdytysjärjestelmien energianlähteeksi? Toisiko aurinkoinvestointi mukanaan myös brändiarvoa kiinteistön käyttäjille?

FinSolar tarjoaa aurinkoenergian kannattavuuden arviointiin Excel -työkalun, joka arvioi kannattavuutta suhteessa korvatun ostosähkön hintaan.

Tässä linkki esitykseen.(ppt)

Kasvua ja työllisyyttä Vantaalle cleantech-hankinnoilla.

FinSolar järjesti 5.3. yhdessä Vantaan kaupungin tilakeskuksen kanssa työpajan, jonka teemana oli cleantechin nivoutuminen Vantaan kaupungin rakennuttamiseen ja yrityskumppanuusstrategiaan. Työpaja toi yhteen aurinkoenergia-alan yrityksiä ja Vantaan kaupungin työntekijöitä. Keskustelua käytiin vilkkaasti mm. cleantech hankintojen viestinnästä osana kaupungin brändiä ja aurinkoenergian soveltuvuudesta eri Vantaan kaupungin kiinteistöihin.

PSFinnwind6

Tässä tilaisuuden ohjelma:

 1. Tervetuliastervehdys. Kaupunginarkkitehti Arja Lukin
 2. Aurinkoenergia-alan tilannekatsaus ja hyödyntämismahdollisuudet Suomessa.
  Energiainnovaatioiden erikoistutkija Mikko Jalas, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
 3. Vantaan kaupungin elinvoimaohjelman ja cleantech-yritysyhteistyön esittely.
  Erityisasiantuntija Salla Koivusalo, Vantaan kaupunki
 4. Kotimaan referenssien merkitys yrityksen kasvu- ja vientiponnisteluille.
  Sales Manager Ilkka Arha, Savosolar Oy
 5. Työpajatyöskentelyä ryhmissä
 6. Tulosten esittelyä, keskustelua ja johtopäätökset

Kiitos osallistujille!

Lisätietoja:

Lotta. Liuksiala@aalto.fi

FinSolar avausseminaarin esitykset

FinSolar hankeen avausseminaari 13.11.2014 nosti esille aurinkoenergian toimialakentän laajuutta. Tilaisuuteen osallistui lähes 80 eri sidosryhmien edustajaa, start-up yrittäjistä valtion virkamiehiin. Monet toimijat sekä aurinkoenergian kysyntä- että tarjontapuolelta esittelivät tilanteensa. Tavoitteena oli luoda avointa keskustelua toimialan kehityksestä sekä keskustella keinoista edesauttaa sitä.

Kiitos kaikille osallistujille!

Suurin osa seminarin esityksistä on nähtävissä oheisten linkkien kautta:

Karoliina Auvinen: Hankkeen esittely

Juho Korteniemi, TEM: Aurinkoenergian edistäminen valtionhallinnon näkökulmasta

Ano Halonen, Cencorp: Uusi aurinkopaneeliteknologia ja valmistuskonsepti

Esa Areva, SaloSolar Oy: SaloSolar Oy

Jarno Kuokkanen, Sundial Finland: Aurinkolämpöjärjestelmät

Elina Ojala, Motiva Oy

Sirpa Eskelinen, Helsingin kaupunki

Elina Seppänen, Tampereen kaupunki

Tuomo Sipilä, Tuusulan kunta

Marita Tamminen, Vantaan kaupunki

Anssi Savisalo, FCG

Atte Kallio, Helsingin Energia

Juhani Ilmola, SOK

Kati Manninen, Kaukomarkkinat Oy

Jukka-Pekka Häkli, SEAM Group Oy

Juha Ollikainen, GreenStream Network

Jukka Kajan, Joukon Voima