image_pdfimage_print

Hanke: Aurinkosähköä taloyhtiöiden asukkaille

Aalto-yliopiston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja STEK:n projektin tavoitteena on edistää aurinkosähkön hyödyntämistä taloyhtiöissä ja kehittää asukkaiden yhteistuotantoon sopivia malleja käytännön kokeilujen avulla.

Tavoitteena on, että hankkeen pohjalta syntyy kansallisesti skaalautuva, monistettava ja taloudellisesti kannattava malli taloyhtiöiden asukkaiden aurinkosähkön tuotantoon. Taloyhtiöissä asuu Suomessa yli 2 miljoonaa asukasta.

Projektin toteutus

Hanke toteutetaan 1/2017-11/2019 välisenä aikana. Hankkeen rahoittajina toimivat Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK, Fingrid, Helen Sähköverkko Oy, LOAS, GreenEnergy Finland Oy sekä Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy.

Hankkeessa syntyy taloyhtiöiden aurinkosähkön kytkentä- ja hyödyntämismalleista tietopaketti, jossa on kattavasti käyttäjälähtöisesti syntynyttä tietoa taloyhtiöiden asukkaiden mahdollisuuksista ja haasteista hyödyntää aurinkosähköä. Mittaroinnin ja siirtohintojen vaikutus taloudelliseen kannattavuuteen on keskeinen tutkimuskohde.

Hankkeessa tuotetaan konkreettisten kokeilu- ja pilottikohteiden toteutuksen pohjalta avointa ja ymmärrettävää tietoa aurinkoenergian hyödyntämisestä taloyhtiöiden asukkaille sekä heidän sidosryhmilleen, joita ovat mm. isännöitsijät, huoltoyhtiöt, kiinteistönomistajat, lähienergiayritykset, vakuutusyhtiöt, rakennus- ja korjausrakentamisyhtiöt, kuntien energianeuvojat sekä viranomaiset.

Hanke toteutetaan toiminta-, interventio- ja käyttäjälähtöisen tutkimuksen menetelmillä. Hankkeessa oppiminen ja ratkaisujen luominen tapahtuu pitkälti verkoston keskinäistä tiedonvaihtoa edistämällä, toimijoiden tarpeita ja ongelmia identifioimalla sekä niihin vastauksia selvittämällä. Lähtökohtana tutkimushankkeessa on ratkaista käytännön tekemisessä eteen tulevia haasteita sekä tuottaa vastauksia piloteissa esiin nouseviin kysymyksiin. Piloteissa käsiteltävät asiat jäsennetään hankkeessa kirjalliseen ja avoimesti saatavaan muotoon. Tyypillisesti monet haasteet ja kysymykset toistuvat aurinkosähkön investointiprojekteista toiseen, jolloin käyttäjälähtöisesti tuotettu tieto vastaa yleensä myös yleiseen tiedontarpeeseen.

Hankkeessa tarkasteltavia ja tutkittavia aurinkosähkön tuotantomalleja ovat taloyhtiön hyvityslaskentapalvelu (virtuaalimittarointi) ja sisäinen sähköverkko (takamittarointi).

Hankkeen pilottikohteita ovat Helsingissä sijaitsevat taloyhtiöt Pikku-Huopalahdessa, Herttoniemessä sekä Oulussa sijaitseva rivitaloyhtiö, joissa kokeillaan aurinkosähkön hyödyntämistä hyvityslaskentamallilla Energiaviraston ja TEM:n poikkeusluvalla. Lisäksi selvitetään hyvityslaskennan kokeilemista Jyväskylän Kankaan alueella uudisrakennuskohteessa siten, että halukkaat asunnon ostajat voivat hankkia paneelit osana asuntokauppaa. Lisäksi Lappeenrannassa sijaitsevassa LOAS:n opiskelija-asuntolassa testataan sisäistä sähköverkkoa (takamittarointimallia) ja tarkastellaan mahdollisuuksia lisätä aurinkosähkön omaa käyttöä. LOAS:n kohteissa tutkitaan mm. lämpöpumppuratkaisujen tuomaa potentiaalia aurinkosähköjärjestelmän huipputehon kasvattamiseen, isomman aurinvoimalan tuotannon hyödyntämistä ison tontin/korttelin alueella sekä kysyntäjouston hyödyntämismahdollisuuksia.

Hyvityslaskennan pilotointiin on haettu kokeilulupa Työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä Energiavirastosta. Kokeilusopimuksen pituus asukkaiden ja verkkoyhtiön välillä on noin kaksi vuotta. Kokeilussa aurinkosähkövoimalan tuotto jyvitetään sen omistaja-asukkaille laskennallisesti mittaustietojen perusteella niin, ettei siitä peritä siirtomaksuja. VM:n mukaan sähköverojen maksamista ei ole mahdollista välttää, joten kokeilussa mukana oleville taloyhtiöille sähköverojen osuus (max. 1 000 euroa) kompensoidaan hankkeen budjetista.

Hankkeessa toteutettavia toimenpiteitä:

 • Pilottikohteista laaditaan case-kuvaukset, visualisoidaan asukkaiden (anonyymisti) sähkönkulutuskäyriä sekä osoitetaan, miten aurinkosähkövoimala kannattaa mitoittaa suhteessa asukkaiden ja kohteiden kiinteistösähkön kulutukseen aurinkosähkön taloudellisuuden optimoimiseksi.
 • Pilottikohteisiin laaditaan kannattavuuslaskelmat sisäisen korkokannan, nettonykyarvo- ja takaisinmaksuaikamenetelmillä.
 • Tarkennetaan ja kuvataan taloyhtiön asukkaille yhteisvoimalan tuottaman aurinkosähkön hyvitysmalli.
 • Tutkitaan asukkaiden kysymyksiä ja kokemuksia aurinkosähkön hankinnasta ja yhteistoimintamalleista.
 • Selvitetään potentiaalisten asunnon ostajien kiinnostusta aurinkopaneeleja kohtaan osana asunnon hankintaa.
 • Taloyhtiöiden mittarointipalvelujen toimivuutta testataan käytännössä.
 • Kokeilun toteutusmallit ja kokemukset dokumentoidaan. Hyvät ja huonot tulokset raportoidaan kansallista jatkokehitystyötä, yritysten liiketoiminnan kehitystä sekä lainsäädännön kehittämistä varten.
 • Lisäksi identifioidaan markkinaesteitä (taloudellisia, hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä) sekä laaditaan toimenpide-ehdotuksia niiden poistamiseksi.

Hankkeessa tuotetaan taloyhtiöille ohjeita aurinkosähköhankinnan toteuttamiseksi sitä mukaa, kun investointien toteutus etenee pilottikohteissa.

Konsortio ja ohjausryhmä

Kokeiluhankkeessa ovat mukana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, As Oy Haapalahdenkatu 11, As Oy Kastellinhelmi, Fingrid, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin Seudun Suunittelu- ja Rakennuttajapalvelu HSSR Oy, Janne Käpylehto, Jyväskylän kaupunki, Lappeerannan teknillinen yliopisto, LOAS, OIT Isännöinti, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Skanska, STEK, Suomen Lähienergialiitto ry ja Talohallinta Management Oy.

Hyvityslaskentamallin (virtuaalimittarointi) kokeilun osalta hanke toteutetaan yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa viranomaisten ja päättäjien kanssa.

Hankkeen ohjausryhmän jäsenet ovat:

 • Ohjausryhmän puheenjohtaja, professori Raimo Lovio, Aalto-yliopisto
 • Toimitusjohtaja Miko Huomo, GreenEnergy Finland Oy
 • Kansanedustaja Harri Jaskari (kok), Eduskunnan energiaremonttiryhmä / varajäsen kansanedustaja Antero Vartia (vihr)
 • Toimitusjohtaja Timo Kekkonen, STEK
 • Johtava asiantuntija Risto Lindroos, Fingrid / varajäsen sähkömarkkina-asiantuntija Heidi Uimonen
 • Hallintoneuvos Anja Liukko, Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Mittauspäällikkö Mika Nousiainen, Helen Sähköverkko Oy
 • Lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, Valtiovarainministeriö
 • Verkkopalvelu- ja kehityspäällikkö Anna Pasma, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy / varajäsen teknisen neuvonnan esimies Mikko Kylli
 • Energia-asiantuntija Petri Pylsy, Kiinteistöliitto
 • Verkot -toiminnon johtaja Veli-Pekka Saajo, Energiavirasto
 • Ylitarkastaja Antti Saastamoinen, Verohallinto
 • Energiaoikeuden professori Kim Talus, Itä-Suomen yliopisto
 • Järjestöpäällikkö Tapio Tuomi, Suomen Lähienergialiitto ry

Hankkeen hyödyt

Pilottihankkeella luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kasvua aurinkoenergian ja älykkäiden energiapalvelujen parissa toimiville yrityksille. Hanke edistää pilottien ja markkinatiedon sekä -vuoropuhelun edistämisen kautta kotimarkkinoilla konkreettisia investointeja, joita yritykset pystyvät hyödyntämään referensseinä mm. vientiliiketoiminnassa.

Mikäli taloyhtiöiden hyvityslaskentakokeilun pohjalta hankkeessa onnistutaan synnyttämään yhteistyössä viranomaisten ja päättäjien kanssa laillisesti hyväksytty aurinkosähkön tuotantomalli taloyhtiölle, avautuu aurinkoenergian hyödyntämiseen Suomessa noin 80 000 rakennuskohteen uusi markkina.

Hanke edistää cleantech-alan pk-yritysten liiketoiminnan kehitystä sekä tukee vakiintuneiden teknologia-, energia- ja rakennusyhtiöiden liiketoimintamallien uudistamista. Globaalin smart grid -markkinan kumulatiivinen suuruus vuoteen 2020 mennessä on arvioitu olevan 400 miljardia dollaria ja vuotuinen markkinan kasvu 8 %. Samalla alueellisten energiaosuuskuntien ja paikallisten energiantuottajayhteisöjen määrä kasvaa maailmalla alati. Niissä on kysyntää digitaalisille hyödynjako-, tasehallinta-, etävalvonta- ja mobiilipalveluille. Kasvava markkina tarjoaa suomalaisille olemassa oleville ja uusille toimijoille erinomaiset liiketoimintamahdollisuudet.

Tuloksista tiedottaminen

Tietoa julkaistaan avoimen datan periaatteella www.finsolar.net -sivustolla, josta sisältöä saa vapaasti integroida ja soveltaa muille nettisivuille ja julkaisuihin.

Aalto-yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston puolesta hanke toteutetaan yleishyödyllisenä tutkimus-, kehitys- ja kokeiluhankkeena.  Asukkaiden osalta tiedot (esim. sähkönkulutuskäyrät jne) julkaistaan anonyymisti niin, ettei tietoja pysty henkilöimään.

Lisäksi kokeilun etenemisestä viestitään aktiivisesti sosiaalisen median keskeisillä foorumeilla, kuten Facebookin FinSolar aurinkoenergiatietoa ym. energia-aiheisissa ryhmissä, Linkedinin rakennus- ja cleantech-alan ryhmissä sekä Twitterissä.

Yhteiskunnalliset  vaikutukset

Hyvityslaskennan kokeilussa identifioidaan mallin taloudellisia ja hallinnollisia vaikutuksia sekä laaditaan ratkaisuehdotuksia kansalliseksi käytännöksi. Tavoitteena on, että taloyhtiön asukkaille syntyisi kokeilun pohjalta vaivaton sekä omakotitalojen asukkaisiin nähden tasavertainen aurinkosähkön hyödyntämismalli.

Hankkeessa raportoidaan hyvityslaskentakokeilun tulokset ja kokemukset päätöksentekijöille siten, että ne auttavat arvioimaan miten lainsäädäntöä voisi olla järkevää muuttaa pientuotannon, kysyntäjouston ja sähköauton latauksen mahdollistamiseksi taloyhtiöissä. Tämän osana hankkeessa tarkastellaan, miten kiinteistöjen hajautetut energiaratkaisut saadaan parhaiten tukemaan sähköjärjestelmän tehotasapainoa. Hankkeessa selvitetään, miten suuri taloudellisen hyödyn tulisi olla, jotta se kannustaisi kuluttajia yhdistämään aurinkosähkön kysyntäjoustoon ja paikalliseen sähkönvarastointiin.

Yhteystiedot

Projektin vetäjä:
Vuorovaikutusjohtaja, tutkija Karoliina Auvinen
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
karoliina.auvinen@aalto.fi, 050 4624727

 

Sähkömarkkinoiden professori Samuli Honkapuro
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
samuli.honkapuro@lut.fi, 040 0307728

Hankkeen tiimissä ovat lisäksi mukana hankeassistentti Allu Pyhälammi Aalto-yliopistosta ja tohtoriopiskelija Ville Tikka Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Hankkeessa vierailee myös Helsingin yliopiston oikeustieteen opiskelija Aki Aapio, joka tekee pro gradua aurinkosähkön nettolaskutuksesta.