image_pdfimage_print

Taloyhtiössä aurinkosähkön tuottaminen asukkaille kannattavasti on nykyisin haastavaa, koska sähköverojen ja siirtomaksujen välttäminen edellyttää taloyhtiön siirtymistä takamittarointimalliin.

Takamittaroinnissa koko taloyhtiö on yhden sähkömittarin ja sähkösopimuksen takana

Takamittarointimallissa koko yhtiö on yhden verkkoyhtiön mittarin takana sähköyhtiön suuntaan. Asukkaille asennetaan taloyhtiön itse hankkimat uudet sähkömittarit tai verkkoyhtiöltä ostetaan olemassa olevat sähkömittarit taloyhtiön omistukseen. Takamittaroinnilla aurinkosähkön tuotanto tapahtuu teknisesti samaan tapaan kuin omakotitalo-, yritys- ja kuntakiinteistöissä.

Aurinkosähkövoimala kytketään verkkoyhtiön mittarin taakse, jolloin se vähentää taloyhtiön ja asukkaiden ostosähkön määrää. Takamittaroinnissa esimerkiksi taloyhtiön isännöitsijä laskuttaa ostosähkön taloyhtiön asukkailta kulutuksen mukaan. Takamittarointimallia käytetään yleisesti kaasumittaroinnissa.

Takamittarointimallin hyödyt:
  • Taloyhtiö voi mahdollisesti säästää verkko- ja sähkönhankintakustannuksissa, koska isommalle sähkönkuluttajaryhmälle siirto- ja sähkösopimukset ovat yleensä edullisempia kuin yksittäisille asunnoille. Laskelma kannattaa kuitenkin tehdä tarkasti, koska takamittarointiin siirtyminen edellyttää investointia omiin mittareihin (ks. alla).
Takamittarointimallin haasteet:
  • Takamittarointiin siirtyminen vaatii sähkömittareiden ostamisen verkkoyhtiöltä (regulaation määrittämä hinta noin 230€/kpl) tai muualta, sekä muutoksia kytkentöihin. Kokonaiskustannusarvio on noin 300-800 €/asunto. Verkkoyhtiöiden sähkömittarien vaihtaminen taloyhtiön asukkaiden omiin sähkömittareihin ei ole teknisesti eikä kokonaistaloudellisesti kovin järkevää, koska asukkaat ovat jo kertaalleen maksaneet verkkoyhtiön älykkäät sähkömittarit.
  • Takamittarointiin siirtyminen edellyttää taloyhtiön osakkailta yksimielisen päätöksen, jonka saavuttaminen on käytännössä hyvin vaikeaa.
  • Jokaisella asukkaalla on sähkömarkkinalain pohjalta oikeus tehdä oma sähkösopimus. Näin ollen yhden mittarin sopimusmalli ei ole välttämättä pysyvä järjestely. Takamittaroinnista eroavan osakkaan on kuitenkin maksettava muutoksesta aiheutuvat  kustannukset.

Lain mukaan takamittarointi on sallittua, mutta haasteena on, että asukas voi irtaantua taloyhtiön takamittaroinnista milloin haluaa omalla kustannuksellaan:

  • Sähkömarkkinalaki 4 §, Sähköverkkotoiminnan luvanvaraisuus: Luvanvaraista ei ole sähköverkkotoiminta, jossa sähköverkolla hoidetaan vain kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäistä sähköntoimitusta.
  • Sähkömarkkinalaki 71 §, Sähkön mittaus kiinteistön sisäisessä sähköverkossa: Kiinteistönhaltijan on järjestettävä toimitetun sähkön mittaus asianmukaisella tavalla, jos sähkö toimitetaan loppukäyttäjille kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen sähköverkon kautta. Sähkön mittaus tulee tällöin järjestää siten, että jos loppukäyttäjä haluaa vaihtaa sähköntoimittajaa, huoneistokohtaisen mittauslaitteiston mittaama sähkönkulutus voidaan helposti ja teknisesti luotettavalla tavalla etäluentaominaisuutta tai mittauslaitteiston lähettämiä mittauspulsseja hyväksi käyttäen sekä yhdistää kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän mitattuun kokonaiskulutukseen että erottaa siitä. Mittaus tulee järjestää myös siten, että siitä aiheutuvat kustannukset ovat loppukäyttäjille ja sähköntoimittajille mahdollisimman pienet. Tarkempia säännöksiä sähköntoimitusten mittauksesta kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisessä sähköverkossa annetaan valtioneuvoston asetuksella. Säännökset voivat koskea: 1) huoneiston varustamista mittauslaitteistolla; 2) mittauslaitteistolle ja -järjestelmälle asetettavia vaatimuksia; 3) mittauslaitteiston lukemista; 4) mittaustiedon hyödyntämistä.
  • Sähkömarkkinalaki 72 §, Loppukäyttäjän mahdollisuus sähköntoimitukseen jakeluverkon kautta: Kiinteistönhaltijan on huolehdittava siitä, että loppukäyttäjällä on mahdollisuus tehdä sähköverkkosopimus ja sähkönmyyntisopimus, jossa sähköntoimitus tapahtuu jakeluverkonhaltijan jakeluverkon kautta. Kiinteistönhaltijan tulee luovuttaa loppukäyttäjälle tätä tarkoitusta varten käyttöoikeus kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäiseen sähköverkkoon. Jos sähkö toimitetaan kiinteistössä loppukäyttäjille kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen sähköverkon kautta, on loppukäyttäjän korvattava kiinteistönhaltijalle sähkön mittaukseen liittyvistä muutostöistä aiheutuvat kustannukset siirtyessään ostamaan sähkönsä jakeluverkon kautta.

FinSolar taloyhtiökokeilussa pilotoidaan takamittarointia sekä pyritään edistämään takamittarointia joustavampaa hyvityslaskentamallia.

Karoliina Auvinen, Aalto-yliopisto

Päivitetty: 12.4.2017

Lisätietoja: